01288 488756

M.E of Austria- atrib to Meytens – c.1760s

Stiff Bodied Gowns » M.E of Austria- atrib to Meytens – c.1760s

M.E of Austria- atrib to Meytens - c.1760s